— CHATA VLTAVA —

PODMÍNKY POBYTU

;

Zjistit více

Závazné podmínky pobytu v Chatě Vltava

1. Předmět služeb
Chata Vltava s.r.o.- (dále jen Provozovatel) zajišťuje pro své zákazníky služby ubytovací a stravovací.

2. Zákazník
Zákazníkem mohou být osoby starší 18 let. Osoby mladší 15 let mohou být ubytovány pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 

3. Smluvní vztah
Účastníkem smluvního vztahu je Zákazník na straně jedné a Provozovatel na straně druhé. Provozovatel navrhuje Zákazníkovi Ubytovací smlouvu. Podpisem Ubytovací smlouvy stvrzuje Zákazník, že se seznámil s rozsahem a cenou služeb, déle, že se seznámil se Závaznými podmínkami pobytu v Chatě Vltava a zavazuje se jimi řídit. Smluvní vztah vznikne písemným potvrzením řádně vyplněné a Zákazníkem podepsané Ubytovací smlouvy Provozovatelem a uhrazením zálohy či plné ceny.

4. Rozsah služeb
Rozsah smluvně stanovených služeb je daný popisem služeb v propagačních materiálech organizátora.

5. Ceny služeb a jejich úhrada
Ceny služeb poskytovaných Provozovatelem jsou ceny sjednané dohodou mezi Zákazníkem a Provozovatelem dle zákona č.526/1992 Sb a obsahují DPH.
Úhradu objednaných služeb provádí zákazník formou zálohy vždy před nástupem na pobyt. A to 30% z ceny do 14 dnů po  podpisu ubytovací smlouvy, zbývajících 70% musí být uhrazeno nejpozději v den nástupu k pobytu.

6. Práva a povinnosti Zákazníka
1. Zákazník má právo zejména:
– být dostatečně řádně a úplně informován o pobytu organizátorem
– využívat všechny objednané a zaplacené služby
– odstoupit od smlouvy v případě podstatných změn v ceně, ubytování
– odstoupit od smlouvy kdykoliv v souladu se stornopodmínkami

2. Zákazník je povinen zejména:
– zaplatit zálohu na pobyt ve výši uvedené v bodě 5.
– poskytnout nezbytnou spolupráci potřebnou na řádné zabezpečení a poskytnutí služeb. Především správné a úplné vyplnění údajů.

7.Reklamace
a) Zákazník má právo na reklamaci, jestliže nebyly objednané služby poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě.
b) Zákazník je povinen ihned po zjištění nedostatku nahlásit tento Provozovateli.
c) Reklamace musí být podrobně písmeně zaznačena v Ubytovací smlouvě a potvrzena Zákazníkem i Provozovatelem. Zde Zákazník uvede, jak byly nebo nebyly závady odstraněny.
d) Reklamace musí být uplatněna písmeně podle par. 852 zákona 40/164 Sb. v případě, ž byla podána až po této lhůtě, nebyla uvedena ve smlouvě nebo telefonicky nahlášena, nelze na tuto reklamaci brát zřetel.

8. Odstoupení zákazníka od smlouvy
1. Zákazník má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy. Toto odstoupení musí být provedeno mailem . Provozovateli přináleží odškodnění (stornopoplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany Zákazníka ( rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení doručeno ) a prvním dnem zájezdu následovně:
a) 14-7 dnů 50%
b) 7-0 dnů 100%
Při nenastoupení zájezdu bez předcházejícího storna 100% z ceny zájezdu

9. Odstoupení Provozovatele od smlouvy
V případě, že nastanou nepředvídatelné okolnosti, které brání řádnému poskytnutí služeb ( př: epidemie, karanténa ), je Provozovatel oprávněn nejpozději do 14 dnů před nástupním termínem pobyt zrušit. Toto platí po dobu platnosti smlouvy, tj. i v průběhu ubytování. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení ceny zájezdu, po odpočítání prostředků, které připadají na poskytnuté služby a na zabezpečení návratu klientů.